Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη της στατικής μελέτης μικρών ή μεγάλων κτιριακών έργων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, φέρουσα τοιχοποιία, ξύλο καθώς επίσης και μικτές ή σύμμικτες κατασκευές από τα παραπάνω υλικά.


Αναλαμβάνουμε επίσης μελέτες αποκατάστασης σεισμοπλήκτων κτιρίων, αποτίμησης του φέροντος οργανισμού υφισταμένων (π.χ. περιπτώσεις αλλαγής χρήσης) και μελέτες επισκευών ή ενισχύσεων.

 

Η σύνταξη της μελέτης ενός νέου κτιρίου, γίνεται σε τρία στάδια:

  1. Μετά από την παραλαβή της αρχιτεκτονικής προμελέτης τοποθετούνται εντός των αρχιτεκτονικών σχεδίων τα δομικά στοιχεία του φέροντος οργανισμού (δοκοί, υποστυλώματα, τοιχώματα, σύνδεσμοι δυσκαμψίας), γίνονται προτάσεις για το βέλτιστο στατικό σύστημα και σχεδιάζονται οι αρχικοί ξυλότυποι οι οποίοι και σας αποστέλλονται ηλεκτρονικά.
  2. Μετά από επικοινωνία μαζί σας (τηλεφωνική ή με e-mail), ακολουθεί βελτιστοποίηση των ξυλοτύπων λαμβάνοντας υπ’ όψιν κριτήρια αρχιτεκτονικά, κατασκευαστικά, κανονιστικά, οργανωτικά κ.λ.π.
  3. Αφού οριστικοποιηθεί η μόρφωση του φέροντος οργανισμού, ακολουθεί η τελική μελέτη εφαρμογής η οποία σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά αλλά και ταχυδρομικά σε δύο αντίγραφα (σχέδια ξυλοτύπων και τεύχη υπολογισμών).

 

Κάθε στατική μελέτη συνοδεύεται από τα τεύχη υπολογισμών και τα σχέδια ξυλοτύπων σε δύο αντίγραφα, καθώς επίσης και αντίγραφο με τα αρχεία της μελέτης σε ηλεκτρονική μορφή.