Εκπονούνται μελέτες δομημάτων με φέροντα οργανισμό από χάλυβα, ή χάλυβα σε συνδυασμό με οπλισμένο, ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα (σύμμικτες κατασκευές).

Τα δομήματα αυτά μπορεί να είναι κτίρια κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών, αίθουσες συνάθροισης κοινού, κ.λ.π. ή βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια με ή χωρίς γερανογέφυρες.

Μεγάλο βάρος δίνεται στην ορθολογική μόρφωση του δομικού συστήματος του φέροντος οργανισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες των χαλύβδινων δομικών στοιχείων όσον αφορά την πλευρική ευστάθεια του κτιρίου.