Εκπονούνται μελέτες κτιρίων οποιασδήποτε μορφής ή μεγέθους με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ορθολογική μόρφωση του δομικού συστήματος του φέροντος οργανισμού αφού από αυτή αρχικά εξαρτάται η επιθυμητή αντισεισμική συμπεριφορά κάθε δομήματος.


Οι μελέτες γίνονται είτε με βάση τους Ελληνικούς κανονισμούς (Ε.Α.Κ. 2003 και Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) είτε με τους Ευρωκώδικες (EC8 και EC2).

Στην περίπτωση που ζητηθεί, εκτός των συμβατικών μεθόδων των γραμμικών στατικών ή δυναμικών αναλύσεων, είναι εφικτή και η ανάλυση με μη γραμμικές μεθόδους (π.χ. pushover, χρονοιστορίες κ.λ.π.) για την καλύτερη εκτίμηση της απόκρισης του δομικού συστήματος.

Εάν και όπου απαιτείται, π.χ. τακτοποίηση ή νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης μελέτης αποτίμησης με βάση τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά τη χρονική περίοδο κατασκευής τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αναλυτική σχεδίαση των ξυλοτύπων οι οποίοι πέρα από τις γενικές λεπτομέρειες που απαιτούνται, εμπλουτίζονται όπου είναι απαιτητό με πρόσθετες κατασκευαστικές λεπτομέρειες έτσι ώστε όχι μόνο να καθίσταται εύκολη η εφαρμογή της μελέτης στο εργοτάξιο αλλά και να γίνεται οικονομία κατά την κατασκευή. Έτσι σε κάθε στάθμη, σχεδιάζονται με ακρίβεια οι διαμήκεις οπλισμοί των δοκών ενώ σε περίπτωση που ζητηθεί είναι εφικτή η σχεδίαση των αναπτυγμάτων των δοκών για κάθε δοκό και για κάθε στάθμη καθώς επίσης και η σύνταξη πίνακα οπλισμού για όλο το έργο.