Εκπονούνται στατικές μελέτες κτιρίων με δομικό σύστημα άοπλη, διαζωματική ή και οπλισμένη τοιχοποιία.

Η τοιχοποιία μπορεί να είναι δομημένη από φυσικά ή τεχνητά λιθοσώματα και είναι δυνατή στο στατικό σύστημα η συμμετοχή εύκαμπτων κατακόρυφων ή και οριζόντιων δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (υποστυλώματα-δοκοί) που καταπονούνται όμως ελάχιστα ή καθόλου από οριζόντιες δράσεις.

Η ανάλυση γίνεται είτε κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ. 2003) είτε κατά τον Ευρωκώδικα 8 (Αντισεισμικός σχεδιασμός).

Ο έλεγχος των φερόντων τοίχων που συνθέτουν το δομικό σύστημα γίνεται με βάση τον Ευρωκώδικα 6 σε συνδυασμό με το αντίστοιχο εθνικό προσάρτημα.

Η προσομοίωση των φερόντων τοίχων γίνεται πάντα με πεπερασμένα στοιχεία ενώ υπάρχει η δυνατότητα χρήσης γραμμικών στοιχείων (ράβδων) που προσομοιώνουν τα από οπλισμένο σκυρόδεμα οριζόντια ή και κατακόρυφα διαζώματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους κανόνες και τους περιορισμούς μόρφωσης του δομικού συστήματος των φερόντων τοίχων αφού μορφές κτιρίων που κατασκευάζονται με δομικά στοιχεία από χάλυβα ή οπλισμένο σκυρόδεμα δεν είναι εφικτό να κατασκευαστούν με φέρουσα τοιχοποιία. Έτσι, το καλύτερο θα είναι κατά το στάδιο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, να τηρηθούν κάποιοι βασικοί κανόνες σχεδιασμού, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική απόκριση του δομήματος σε σεισμικές δράσεις.