Εκπονούνται μελέτες αποτίμησης υφιστάμενων κατασκευών (π.χ. περιπτώσεις αλλαγής χρήσης ή διαπίστωσης στατικής επάρκειας, προσθήκες ορόφων κ.λ.π.) καθώς επίσης και μελέτες αποκατάστασης και ενίσχυσης σεισμοπλήκτων κτιρίων ή κτιρίων με προβλήματα διάβρωσης, καθιζήσεων κ.λ.π.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή του τρόπου επέμβασης και ενίσχυσης. Εκτελούνται παραμετρικές αναλύσεις για διάφορες στρατηγικές επέμβασης έτσι ώστε να προκύψει λύση με ικανοποιητικό βαθμό αποκατάστασης ή ενίσχυσης σε συνδυασμό με το μικρότερο δυνατό κόστος λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις ιδιαιτερότητες που είναι πιθανόν να συναντηθούν σε εργασίες ενίσχυσης κτιρίων (κατασκευαστικές δυσκολίες, ταχύτητα περαίωσης εργασιών, διαμονή ενοίκων ή λειτουργίας κτιρίου κατά την περίοδο των εργασιών κ.λ.π.).

Έχει μελετηθεί, επιβλεφθεί και κατασκευαστεί μεγάλο πλήθος βλαμμένων κτιρίων από το σεισμό του Αιγίου το 1995, της Αθήνας το1999 και της ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας και της Ηλείας το 2008, με αποτέλεσμα την απόκτηση μεγάλης εμπειρίας στο πεδίο των επισκευών και ενισχύσεων. Διατίθεται ο κατάλληλος εξοπλισμός για τη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται πριν την εκπόνηση της μελέτης με καταστροφικές ή μη μεθόδους (πυρηνοληψία, κρουσιμετρήσεις).

Οι μελέτες εκπονούνται με βάση τον Ευρωκώδικα 8 μέρος 3, για κτίρια με φέροντα οργανισμό από φέρουσα τοιχοποιία ή χαλύβδινα δομικά στοιχεία, ενώ για κτίρια από σκυρόδεμα γίνεται εφαρμογή του Ευρωκώδικα 8 μέρος 3, σε συνδυασμό με τον κανονισμό επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.).