Εκπονούνται στατικές μελέτες τμημάτων κατασκευών όπως ξύλινα δάπεδα και στέγες αλλά και μελέτες κτιριακών έργων με δομικό σύστημα ξύλινα γραμμικά ή επιφανειακά στοιχεία π.χ. πλαίσια με διατομές των μελών από ξύλο, φέροντα διατμητικά προκατασκευασμένα ή μη τοιχώματα, κτίρια με τοιχώματα από κατεργασμένες ξύλινες δοκούς ή έτοιμους κορμούς συνδεδεμένους με γόμφους.

Η ανάλυση γίνεται είτε κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ. 2003) είτε κατά τον Ευρωκώδικα 8 (Αντισεισμικός σχεδιασμός).

Ο έλεγχος των στοιχείων που συνθέτουν το δομικό σύστημα γίνεται με βάση τον Ευρωκώδικα 5, σε συνδυασμό με το αντίστοιχο εθνικό προσάρτημα.